Privacybeleid

Wie we zijn
Wij zijn Daltix, een data- en inzichtenleverancier voor retailers en leveranciers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in 2850 Boom, Bassinstraat 12A.  Indien u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@daltix.com.

Wij geven om uw persoonlijke gegevens
Daltix verklaart dat zij de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens, alsook de bepalingen van de algemene verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met ingang van 25 mei 2018 (hierna “GDPR” genoemd) in acht neemt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belgische privacyautoriteit (https://www.privacycommission.be/nl).

Ons privacybeleid, dat op elk moment door ons kan worden gewijzigd, en onze specifieke privacyregels in overeenkomsten met u of derden is in overeenstemming met de GDPR-regeling.  Raadpleeg steeds de meest recente versie van ons privacybeleid op onze website. Al onze diensten zijn onderworpen aan ons privacybeleid.  Door een overeenkomst met ons aan te gaan, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wat wordt bedoeld met de verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een persoon die direct of indirect geïdentificeerd is of kan worden. De verwerking van persoonsgegevens omvat elke vorm van bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen,….

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens en welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Wij verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren en bij verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, wanneer u ons een e-mail of brief stuurt, in een vergadering, wanneer u onze website bezoekt, wanneer wij de voor het publiek beschikbare informatie controleren, ….

Gegevens die we direct verzamelen:

 • Om te weten wie u bent: naam, voornaam, functie,….
 • Om contact met u op te nemen: telefoonnummer, e-mailadres, ….
 • Welke opleiding, vaardigheden of ervaring je hebt, zoals de informatie in je cv, is een van de belangrijkste redenen waarom je een opleiding, vaardigheden of ervaring hebt?

Openbare gegevens en gegevens die we indirect verzamelen:  Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een bedrijf, of gegevens die u zelf openbaar heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, enz.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de wettelijke basis voor de verwerking?

Afhankelijk van de situatie heeft Daltix bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten aan te bieden. De informatie waar Daltix om vraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, noemen wij persoonlijke gegevens. Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Daltix om deze persoonlijke gegevens vraagt en voor welk doel uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects tijdens een eerste of later contact met Daltix:

Uw identiteit en contactgegevens, inclusief alle andere relevante informatie die nodig is om onze diensten te kunnen aanbieden en/of de overeenkomst die u met ons sluit op correcte wijze uit te voeren.

 • Voor leveranciers van diensten en/of goederen:

Uw identiteit en contactgegevens, met inbegrip van alle andere relevante informatie om uw aanbod te kunnen controleren, komen tot en voeren de overeenkomst die wij met u sluiten op correcte wijze uit.

 • Voor medewerkers / kandidaat-medewerkers:

Uw identiteit en contactgegevens, met inbegrip van alle andere relevante informatie om te zien of wij een vacature voor u in ons bedrijf hebben, om tot een arbeidsovereenkomst te komen en deze op een correcte manier uit te voeren die wij met u sluiten. Dit omvat uw cv, eventuele motivatiebrieven en aantekeningen die tijdens het kennismakingsgesprek zijn gemaakt en evaluatieformulieren die worden verwerkt.

 • Ten behoeve van direct marketing (bijv. nieuwsbrieven):

de bovengenoemde informatie, na uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in)

 • Andere:

Als u contact met ons opneemt, uw identiteit en contactgegevens, met inbegrip van alle andere relevante informatie voor het doel van onze communicatie.

We verzamelen en verwerken ook gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn of om onze legitieme belangen na te streven binnen de grenzen van het BBPR.

Door het aangaan van een overeenkomst met ons of bij het solliciteren naar een vacature, vragen wij u om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit geldt ook voor elke update van uw persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden administratief en boekhoudkundig verwerkt.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, is het niet mogelijk om de diensten uit te voeren waarvoor u contractueel verbonden bent.

Wat zijn uw rechten?
U heeft te allen tijde de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht van toegang en inzage
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking van het recht op verbetering, verwijdering en beperking
 • Recht op weerstand
 • Recht op gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gestandaardiseerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en / of door te geven aan andere verantwoordelijke personen.
 • Recht van herroeping van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Als u onze mailings en nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldingslink in de mailing/nieuwsbrief of per e-mail aan privacy@daltix.com

Het uitoefenen van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@daltix.com of door ons een brief te sturen naar 2850 Boom, Bassinstraat 12A.

Klachten

Indien u een klacht heeft over ons privacybeleid of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan eerst contact met ons op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden.  U kunt uw klacht richten aan de privacy autoriteit:

Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Duur

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor onze diensten aan u of uw diensten aan ons.  Persoonlijke gegevens van potentiële klanten of kandidaat-medewerkers worden bewaard zolang ze relevant worden geacht voor het aanbieden van onze diensten of het invullen van een sollicitatie.

Overdracht aan derden:

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, noch verhuurd, verspreid of op andere wijze commercieel ter beschikking gesteld aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve aan derden:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere toekomstige, met DALTIX verbonden ondernemingen op dezelfde gronden en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op dezelfde gronden en voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld, dan is het volgende van toepassing
 • Wanneer de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is
 • Voor de loon- of belastingadministratie
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld en aangepast om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de vervalsing, de wijziging, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de foutieve mededeling aan derden van de verzamelde persoonsgegevens en van elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens technisch en organisatorisch te voorkomen.

Gebruiken we ‘cookies’?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn dienstverlener via uw webbrowser (als u dat toestaat) op de harde schijf van uw computer plaatst en die de systemen van de site of dienstverlener in staat stellen uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onthouden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen inzicht te krijgen in uw voorkeuren op basis van eerdere of huidige activiteiten op de site, waardoor wij u betere diensten kunnen aanbieden. We gebruiken ook cookies om verzamelde gegevens over het verkeer op de site en de interactie met de site te verzamelen, zodat we u in de toekomst betere ervaringen en hulpmiddelen kunnen bieden. Klik hier voor de lijst met cookies die wij gebruiken.

Wij gebruiken cookies om:

 • Het verzamelen van geaggregeerde gegevens over het verkeer op de site en de interacties op de site om in de toekomst betere ervaringen en tools te kunnen bieden voor het gebruik van de site. We kunnen ook gebruik maken van vertrouwde diensten van derden die deze informatie namens ons bijhouden.
 • U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via uw browserinstellingen. Aangezien de browser een beetje anders is, kunt u in het Help-menu van uw browser kijken om te zien hoe u uw cookies op de juiste manier kunt aanpassen.
 • Als u het gebruik van cookies uitschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld. Het heeft geen invloed op de ervaring van de gebruiker die uw site efficiënter maakt.