Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Daltix! 

Deze disclaimer is van toepassing telkens wanneer u, de bezoeker van de website, de website www.daltix.com bezoekt. De website wordt beheerd door en is het exclusieve eigendom van:

DALTIX NV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Chief Executive Officer Dries De Dauw, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/B160 (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0661.713.511 (hierna ‘Daltix’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Tel.: +32(0)32461233

E-mail: info@daltix.com  

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, aanvaardt u de onderstaande voorwaarden voor toegang en gebruik van onze website:

Algemeen

In deze disclaimer wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:

 • gebruik: laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van (formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, gebruikmaken van diensten, verrichten van rechtshandelingen (bv. kopen, huren) of enige andere handeling of gebruik van de website;
 • u: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vertegenwoordigd, die zich toegang verschaft tot deze website en/of er gebruik van maakt;
 • de inhoud: omvat teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, tekst of content die in de website zijn opgenomen;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verlies van gegevens of voorwerpen, verlies van inkomsten of winst of andere economische verliezen.

Daltix behoudt zich het recht voor om u de toegang tot en/of het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen indien u in strijd met de voorwaarden van deze disclaimer handelt. Daartoe heeft Daltix het recht de toegang tot en het gebruik van de website te controleren.

Inhoud van de website

 • De informatie die verzameld wordt via de website (door middel van verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en apps die geen eigendom zijn van Daltix) en andere inhoud die u raadpleegt, dienen enkel ter informatie. Daltix kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor informatie, afbeeldingen, tekst, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom op de website die niet het eigendom zijn van Daltix.
 • Daltix verschaft de inhoud van de website ‘in de huidige staat’, zonder garanties of verzekeringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid, de betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de grote zorg die Daltix besteedt aan het beheer van de website is het mogelijk dat bepaalde informatie die wordt verstrekt en/of gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten, of andere soortgelijke fouten in materialen, van welke aard dan ook, die door Daltix of een derde op de website gepubliceerd zijn, kunnen in geen geval verplichtingen doen ontstaan of aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid jegens Daltix of haar gelieerde ondernemingen.
 • Daltix stelt alles in het werk om de website regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. Bijgevolg is de inhoud van de website onderhevig aan wijzigingen en kan die derhalve zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van Daltix worden gewijzigd. Daltix en haar gelieerde ondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige update, aanvulling of wijziging van de inhoud van de website (desktop en mobiel).

Intellectuele-eigendomsrechten

 • Alle intellectuele, industriële en andere (eigendoms)rechten op de website en alle informatie opgenomen in of geplaatst op de website, in welke vorm dan ook, berusten bij Daltix, haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiehouders. De website en de inhoud ervan zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. De website en de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd, verspreid, gecommercialiseerd of gecommuniceerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Daltix. Door informatie te verstrekken op de website aanvaardt u de overdracht van alle rechten daarop aan Daltix. 
 • In geen geval kan Daltix aansprakelijk worden gesteld voor informatie, afbeeldingen, tekst, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom die door u of door derden op de website zijn geplaatst. Daltix is niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en de mate waarin de verstrekte informatie, in het bijzonder afbeeldingen, tekst, hyperlinks en andere werken met intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten, voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. Daltix behoudt zich het recht voor om informatie die (mogelijk) inbreuk maakt op de toepasselijke wet- of regelgeving of op de intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten van derden, te weigeren en/of van de website te verwijderen. 
 • Ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele of industriële eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, publicaties en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U verklaart en garandeert dat uw toegang tot en gebruik van de website en alle informatie die u in welke vorm dan ook naar de website kunt uploaden, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op intellectuele, industriële of andere rechten van derden. U verbindt zich ertoe Daltix, haar gelieerde ondernemingen en haar licentiehouders volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, gerechtelijke of andere maatregelen, veroordelingen en alle andere kosten die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van de website en uw inzending van informatie, beelden, tekst, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom en voor alle vorderingen van derden vanwege schade die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt.

Privacy en gegevensbescherming

 • Wij hechten waarde aan uw privacy en verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke nationale wet- en regelgeving ter uitvoering daarvan. 

Als u meer wilt weten, kunt u ons privacybeleid  en/of cookiebeleid raadplegen.

Acties

 • In het geval van productgerelateerde acties (prijsvragen, enquêtes enz.) zijn naast deze disclaimer de desbetreffende voorwaarden van de productgerelateerde actie van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Belgisch recht is van toepassing op de website. In geval van een geschil, klacht of dispuut in verband met de website, de inhoud ervan of deze disclaimer zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent (België) bevoegd om dat geschil, die klacht of dat dispuut te beslechten, behalve wanneer u een consument bent in de zin van artikel I.1, 2° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht; in dat geval zijn de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd.
 • In geval van een geschil, klacht of dispuut wordt een gedrukte versie van deze disclaimer beschouwd als een juridisch bindend document in gerechtelijke en/of administratieve procedures.