Ons privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.daltix.com. Wij appreciëren uw belangstelling in ons bedrijf. 

U mag van ons kwaliteitsservice verwachten. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is van het allergrootste belang. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens veilig kunt toevertrouwen. Daarom gaan wij altijd veilig en discreet om met persoonsgegevens. Bovendien zijn passende veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, wijziging, toegang door onbevoegden en/of enige andere vorm van onwettige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij streven ernaar transparant te zijn over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en wat we met uw persoonsgegevens doen. Dit wordt in dit privacybeleid nader toegelicht.

Wie zijn wij?

DALTIX NV, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/B160 (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0661.713.511 (hierna ‘Daltix’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

 

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

 

Tel.: +32(0)32461233

E-mail: privacy@daltix.com.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de ‘AVG’) en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

Enkele definities

Voor zover het dit privacybeleid betreft, verwijst de term ‘persoonsgegevens’ naar: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Met andere woorden, alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Deze elementen zijn bijvoorbeeld uw achternaam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede uw IP-adres. 

De term ‘verwerking’ is zeer ruim en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, samenvoegen, archiveren en wissen van gegevens.

Entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens ('Verwerkingsverantwoordelijke').

Daltix is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij zijn wat in de AVG de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens wordt genoemd. Concreet betekent dit dat Daltix, samen met eventuele anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens onder meer wanneer u:

 • onze website bezoekt;
 • het contactformulier op onze website invult;
 • een Demo aanvraagt, onze White Paper downloadt of zich inschrijft voor onze volgende Webinar;
 • zich abonneert op onze nieuwsbrief;
 • wilt solliciteren voor een vacature via onze website;
 • uw verzoek tot uitoefening van uw rechten beheert;
 • onze rechten verdedigt en beschermt.

Wij gebruiken ook cookies, voornamelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers ervan. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Wij zijn niet voornemens persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Deze minderjarigen mogen ons geen persoonsgegevens of een verklaring van toestemming verstrekken zonder toestemming van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en op welke rechtsgronden?

In de tabel hieronder kunt u lezen: 

 • kolom 1: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • kolom 2: waarom we dit doen (de ‘doeleinden’); en 
 • kolom 3: op welke rechtsgronden de verwerking is gebaseerd.

Elke verwerkingsactiviteit betreffende uw persoonsgegevens vindt plaats voor een of meer specifieke doeleinden. 

Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een rechtsgrond. De toepasselijke rechtsgrond, die u kunt vinden in de kolom ‘rechtsgrond’, houdt het volgende in: 

 • ‘Toestemming’: u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • ‘Gerechtvaardigd belang’: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Identificatiegegevens (taalkeuze, IP-adres en IMEI-code)

Om u toegang te geven tot onze website

Gerechtvaardigde belangen

Tot het einde van uw bezoek aan onze website

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel)) en uw vraag/bericht

Om te reageren op uw vraag die/bericht dat u ons via het contactformulier op onze website hebt toegezonden

Toestemming

Zo lang als nodig is om uw vraag / bericht te beantwoorden en mogelijk 10 jaar daarna in geval van een (juridisch) geschil 

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres), bedrijfsnaam

Om u in staat te stellen een Demo aan te vragen, onze Whitepaper te downloaden of zich in te schrijven voor onze volgende Webinar

Toestemming

2 jaar

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, taalkeuze, IP-adres en IMEI-code) 

Om u op de hoogte te houden van onze diensten

Toestemming

2 jaar

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer), foto, cv, sollicitatiebrief, talenkennis, Portugese domicilie en/of werkvergunning

Om uw sollicitatie via onze website te verwerken

Toestemming

Voor de duur van de sollicitatieprocedure

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, voorzijde van uw elektronische identiteitskaart)

Om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten te behandelen

Gerechtvaardigd belang

10 jaar voor een verzoek (in geval van een gerechtelijke procedure: tot de beëindiging van de gerechtelijke procedure)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres)

Om onze rechten te verdedigen en te beschermen

Gerechtvaardigd belang

Toepasselijke verjaringstermijn

Uw privacyrechten

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over verschillende rechten. Deze rechten zijn onder meer vastgelegd in artikelen 15 tot en met 22 van de AVG.

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht van inzage van de Persoonsgegevens die wij over u verwerken (art. 15 AVG): 

U hebt het recht te allen tijde door ons ervan op de hoogte te worden gebracht of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Indien we ze verwerken, hebt u recht om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en om aanvullende informatie te ontvangen over:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers (in het bijzonder ontvangers in derde landen);
 4. de bewaartermijn of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die termijn;
 5. het bestaan van uw privacyrechten;
 6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 7. de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens van een derde verkrijgen;
 8. of wij gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot u.

Indien wij u geen inzage van uw persoonsgegevens kunnen bieden (bv. wegens wettelijke verplichtingen), zullen wij u meedelen waarom dit niet mogelijk is. 

U kunt ook gratis een kopie van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijk formaat krijgen. Wij kunnen u een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke extra kopie die u aanvraagt.

 • Het ‘recht op vergetelheid’ (het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen) (art. 17 AVG):

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Let er in dat geval echter op dat wij u onze diensten niet meer kunnen aanbieden indien u dit recht uitoefent. Houd er ook rekening mee dat uw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij zijn gerechtigd uw persoonsgegevens te blijven bewaren indien dit noodzakelijk is voor onder meer de uitvoering van de overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen u hierover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

 • Het recht op rectificatie (art. 16 AVG):

Indien uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze onjuistheden of onvolledige informatie te corrigeren.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG):

Onder bepaalde voorwaarden hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming hebt gegeven door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover technisch mogelijk verstrekken wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

 • Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

Indien een van de volgende elementen van toepassing is, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 1. u betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dat geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren);
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig;
 3. wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. zolang er geen besluit is genomen over de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, kunt u verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen of op grond van een taak van algemeen belang. In dat geval staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende en gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw eigen gronden of indien de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen (art. 22 AVG):

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking wordt genomen, dat u in aanmerkelijke mate treft of rechtsgevolgen heeft en dat wordt genomen zonder wezenlijke menselijke tussenkomst.

U kunt dit recht niet uitoefenen in de volgende drie situaties:

 1. wanneer geautomatiseerde besluitvorming wettelijk is toegestaan (bv. om belastingfraude te voorkomen);
 2. wanneer geautomatiseerde besluitvorming is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming; of
 3. wanneer geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (let wel: wij streven er altijd naar om voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst methoden te gebruiken die minder inbreuk maken op de privacy).
 • Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde op eenvoudig verzoek intrekken. 

Uitoefening van uw rechten

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@daltix.com.

Om uw identiteit te verifiëren wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, kunnen wij u vragen ons een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te zenden. De afbeelding op uw elektronische identiteitskaart wordt niet door Daltix bewaard. Wij raden u ten stelligste aan het beeld ‘zwart te maken’ alvorens ons een kopie van uw elektronische identiteitskaart toe te zenden.

U kunt al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld omdat het steeds hetzelfde onderwerp betreft). In dergelijke gevallen hebben wij het recht u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren op uw verzoek in te gaan.

Doorgiften aan derden

Wij maken uw persoonsgegevens alleen aan derden bekend in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als deze doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld doorgifte van uw persoonsgegevens aan de leveranciers die ons bijstaan bij de verwerking van uw persoonsgegevens (op grond van ons gerechtvaardigde belang) of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld doorgifte aan overheidsinstanties, zoals toezichthoudende of handhavende instanties). 

In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden bij de volgende gelegenheden:

 1. Wanneer u een sollicitatie invult via de pagina ‘Careers’, geven wij uw persoonsgegevens door aan Recruitee BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in recruitment management-diensten, dat naar Nederlands recht is opgericht, met zetel te Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, en dat ingeschreven is bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 63881829. U kunt toegang verkrijgen tot het privacybeleid van Recruitee door op de volgende hyperlink te klikken: https://recruitee.com/privacy-policy.
 2.  Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geven wij uw persoonsgegevens door aan The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketingdiensten en is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika, met zetel te 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. De AVG-vertegenwoordiger van Mailchimp in de EU is Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland, Deloitte House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 AY28, met als e-mailadres voor contact EUrepresentative.Mailchimp@twobirds.com. U kunt toegang verkrijgen tot het privacybeleid van Mailchimp door op de volgende hyperlink te klikken: https://mailchimp.com/legal/privacy/#1._The_Basics.

Categorieën van ontvangers

Binnen ons bedrijf zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. 

In bepaalde gevallen kunnen onze werknemers en medewerkers bij hun werkzaamheden worden bijgestaan door externe dienstverleners. Wat gegevensbescherming betreft, is met al deze dienstverleners een overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens veilig, met respect en met de nodige zorg en toewijding beheren.

Doorgifte aan derde landen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen voor zover wij daartoe wettelijk gerechtigd zijn.

Voor zover dergelijke doorgiften noodzakelijk zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte rechtmatig plaatsvinden. Indien een doorgifte plaatsvindt aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt, moet op deze doorgifte altijd een overeenkomst van toepassing zijn die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de desbetreffende waarborgen en de standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben alle redelijke en adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, hetzij toevallig of opzettelijk. Zo bewaren wij uw persoonsgegevens altijd op een beveiligde locatie om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken. U dient er rekening mee te houden dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens bewaard (moeten) blijven. Indien er geen verplichting is om de gegevens te bewaren, worden zij routinematig gewist zodra het doel waarvoor zij zijn verzameld, is verwezenlijkt. 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien wij deze gegevens nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In het laatste geval moeten wij bepaalde persoonsgegevens als bewijs gebruiken. Daartoe slaan wij bepaalde persoonsgegevens op, overeenkomstig de toepasselijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan oplopen; de gebruikelijke verjaringstermijn met betrekking tot persoonlijke vorderingen is echter tien jaar.

Klachten?

Wij stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens op een veilige manier te beschermen. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons daarvan in kennis stellen via onze contactgegevens, zoals vermeld aan het begin van dit privacybeleid, zodat wij die zo snel mogelijk kunnen behandelen.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit, met de volgende contactgegevens:

Website:

https://www.dataprotectionauthority.be

 

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 contact@apd-gba.be

 

Als u een in Portugal gevestigde sollicitant bent, kunt u ook een klacht indienen bij de Portugese autoriteit voor gegevensbescherming, met de volgende contactgegevens:

Website:

www.cnpd.pt 

 

Contactgegevens:

Comissão Nacional de Protecção de Dados

Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Lisboa, Portugal

 +351 21 392 84 00

 geral@cnpd.pt 

Hebt u nog vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post naar onze zetel. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Wijzigingen

Als reactie op feedback of om wijzigingen in onze verwerkingsactiviteiten weer te geven, kunnen wij dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We nodigen u dan ook uit om steeds de recentste versie van dit privacybeleid op onze website te raadplegen.